Zadzwoń do nas: 517-517-198        Napisz do nas sklep@skrzypiec.com.pl        Dostawa towaru w 24h        14 Dni na zwrot zakupionego towaru.                                 

"Skrzypiec" PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-HANDLOWE Małgorzata Skrzypiec

42-500 Będzin

ul. 11 Listopada 2

zwany dalej sprzedającym.

 

I. Definicje

użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu. 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

3. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014, poz. 827) 

4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego skrzypiec.com.pl. 

6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem skrzypiec.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia. 

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym. 

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy "Skrzypiec" PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-HANDLOWE Małgorzata Skrzypiec, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem skrzypiec.com.pl,

który prowadzony jest przez "Skrzypiec" PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-HANDLOWE Małgorzata Skrzypiec z siedzibą w Będzinie (42 – 500) przy ul. 11 Listopada 2, nr NIP: 625-100-26-95.

2. Kontakt klienta ze sklepem możliwy jest w dowolnej formie z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na stronie skrzypiec.com.pl, między innymi poprzez adres e-mailowy sklep@skrzypiec.com.pl, (+48) 518 127 634, pisemnie na adres: "Skrzypiec" PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-HANDLOWE Małgorzata Skrzypiec z siedzibą w Będzinie (42 – 500) przy ul. 11 Listopada 2.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności : 

zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego, 

warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego, 

warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego, 

zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 

4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: w celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu skrzypiec.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. 

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 

4.  "Skrzypiec" PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-HANDLOWE Małgorzata Skrzypiec może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody z "Skrzypiec": 

podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, 

dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez CHIP KOMPUTERY Sp. j. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię "Skrzypiec"

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla "Skrzypiec", 

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową skrzypiec.com.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

przedmiotu zamówienia, 

jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 

wybranej metody płatności, 

wybranego sposobu dostawy, 

czasu dostawy. 

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z "Skrzypiec" umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z adresu sklep@skrzypiec.com.pl, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

7. Umowę traktuje się za zawartą od momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub innymi metodami dostawy określonymi podczas składania zamówienia. Koszty dostawy określone są podczas składania Zamówienia.  

3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. 

4. Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego  adres e-mail wszystkich informacji dotyczących zamówienia i jego realizacji.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. 

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: 

przelewem na numer konta bankowego podanego podczas składania zamówienia, 

płatnością w systemie tpay lub wybrać opcje za przesyłki za pobraniem.

Regulamin serwisu tpay:

https://secure.tpay.com/regulamin.pdf

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części. 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować  "Skrzypiec" PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-HANDLOWE Małgorzata Skrzypiec o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub za pośrednictwem e-maila). 

4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. 

5. Oświadczenia można złożyć wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@skrzypiec.com.pl lub drogą pocztową na adres do korespondencji: "Skrzypiec", ul. 11 Listopada 2, 42-500 Będzin. Jeżeli Konsument Klient skorzysta z tej możliwość, sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy listownie lub pocztą elektroniczną. 

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszelkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego przez sklep), niezwłocznie, a wkażdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od nieniejszej umowy. 

8. Zwrotu płatności sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do sklepu dowodu odesłania rzeczy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do sklepu. 

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

11. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad towarów wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@skrzypiec.com.pl lub drogą pocztową na adres "Skrzypiec" ul. 11 Listopada 2, 42-500 Będzin. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego oraz danych kontaktowych Kupującego. 

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Kupujący może: 

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wad. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna; 

żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego. 

3. Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na następujący adres: "Skrzypiec" ul. 11 Listopada 2, 42-500 Będzin zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

7. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. "Skrzypiec" podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić "Skrzypiec"  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

"Skrzypiec"

ul. 11 Listopada 2

42-500 Będzin

mailowo:

sklep@skrzypiec.com.pl

lub przy użyciu formularza kontaktowego.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

"Skrzypiec" zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X Ochrona danych osobowych (RODO)

Administratorem Danych Osobowych jest firma  "Skrzypiec" PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-HANDLOWE Małgorzata Skrzypiec. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

Serwis Internetowy skrzypiec.com.pl wykorzystuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu realizacji zamówienia, gwarancji, zwrotów i wymiany towarów, a także w celu realizacji innych procesów związanych ze sprzedażą towarów i działaniami marketingowymi firmy "Skrzypiec".

 

Dane zbierane przez firmę "Skrzypiec" w celu realizacji zamówienia oraz polityki informacyjnej sklepu: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, ewentualnie dane firmy (Nazwa, adres, Numer NIP).

 

Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia.

 

Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.

 

Informujemy, że dostęp do wskazanych danych mają jedynie uprawnione osoby. Zgromadzone dane są przechowywane na bezpiecznym serwerze i są zabezpieczone. Dane nie są przekazywane oraz sprzedawane podmiotom trzecim nie uprawionym do tego.

 

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do świadczenia danej Usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług.

 

XI Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje na temat towaru w informacji handlowej na stronach Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań aby opisy produktów i ich zdjęcia najbardziej trafnie charakteryzowały produkt jednak w przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy Klienta przed złożeniem zmówienia o kontakt mailowy na adres sklep@skrzypiec.com.pl lub kontakt telefoniczny.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. W odniesieniu do zawierania i wypełniania niniejszej umowy obowiązuje prawo polskie.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klienci posiadający konto na stronie Sklepu zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

 

Załącznik nr. 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

"Skrzypiec"

ul. 11 Listopada 2

42-500 Będzin

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (imię i nazwisko) niniejszym informuję,

o moim odstąpieniu od umowy zakupu następujących rzeczy  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Data odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis konsumenta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .