Zadzwoń do nas: 517-517-198        Napisz do nas sklep@skrzypiec.com.pl        Dostawa towaru w 24h        14 Dni na zwrot zakupionego towaru.                                 

Reklamacje dotyczące Towarów:

1. Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad towarów wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@skrzypiec.com.pl lub drogą pocztową na adres "Skrzypiec" ul. 11 Listopada 2, 42-500 Będzin. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego oraz danych kontaktowych Kupującego. 

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Kupujący może: 

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wad. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna; 

żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego. 

3. Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na następujący adres: "Skrzypiec" ul. 11 Listopada 2, 42-500 Będzin zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

7. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. "Skrzypiec" podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić "Skrzypiec"  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

"Skrzypiec"

ul. 11 Listopada 2

42-500 Będzin

mailowo:

sklep@skrzypiec.com.pl

lub przy użyciu formularza kontaktowego.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

"Skrzypiec" zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części. 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować  "Skrzypiec" PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-HANDLOWE Małgorzata Skrzypiec o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub za pośrednictwem e-maila). 

4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. 

5. Oświadczenia można złożyć wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@skrzypiec.com.pl lub drogą pocztową na adres do korespondencji: "Skrzypiec", ul. 11 Listopada 2, 42-500 Będzin. Jeżeli Konsument Klient skorzysta z tej możliwość, sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy listownie lub pocztą elektroniczną. 

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszelkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego przez sklep), niezwłocznie, a wkażdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od nieniejszej umowy. 

8. Zwrotu płatności sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do sklepu dowodu odesłania rzeczy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do sklepu. 

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

11. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.